• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Badanie GATS

Badanie  GATS - (ang. Global Adult Tobacco Survey - GATS)

Badanie GATS jest ogólnoświatowym badaniem sondażowym, pozwalającym na systematyczne monitorowanie częstości palenia tytoniu oraz używania tytoniu bezdymnego wśród osób dorosłych. Badanie to jest również narzędziem do obserwacji kluczowych wskaźników działań na rzecz ograniczania następstw palenia tytoniu.

W Polsce badanie GATS prowadzone było przez trzy niezależne instytucje: Centrum Onkologii-Instytut im Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii (z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Pentor Research International pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia i Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce.

Badania terenowe zrealizowano pomiędzy listopadem 2009 r. a marcem 2010 r. w gospodarstwach domowych osób powyżej 15 roku życia. Aby zapewnić reprezentatywność wyników badania w skali kraju zastosowano wielowarstwowy dobór próby, uwzględniający administracyjny podział kraju. Wybrano 14 000 gospodarstw domowych z bazy adresowej Głównego Urzędu Statystycznego. W każdym gospodarstwie
domowym wybrano losowo jednego respondenta do udziału w badaniu.

Oto informacje, które udało nam się zdobyć podczas przeprowadzania badania GATS
LINK DO NIEKTÓRYCH LUB WIĘKSZOŚCI WYNIKÓW BADANIA GATS

Głównymi zadaniami Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii były:

  • Opracowanie metodologii do badania GATS,
  • Przygotowanie systemu informatycznego, umożliwiającego zbieranie i przechowywanie danych,
  • Podczas pracy w terenie ZPZŚiA odpowiedzialny był również za nadzór nad badaniem, oraz systematyczną sprawozdawczość.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest odpowiedzialny za dostosowanie metodologii GATS Polska, za przygotowanie próbki i konfiguracji infrastruktury IT do gromadzenia danych. Podczas pracy w terenie WUM jest odpowiedzialny za metodologiczne nadzoru, kontroli terenowych i sprawozdawczości. WUM jest również odpowiedzialny za przetwarzanie zbioru danych i zestawień. Dodatkowo, MUW jest przeprowadzenie szkolenia - centralnych i regionalnych - menedżerów obszaru i ankieterów.