• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Badanie epidemiologicze dotyczące sposobu żywienia i stanu odżywienia

Program realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Celem głównym badania jest zobrazowanie aktualnej sytuacji zdrowotnej osób dorosłych w zakresie żywienia i poziomu aktywności fizycznej. Wiedza ta posłuży do kreowania polityki zdrowotnej kraju w odniesieniu do populacji badanych osób  w zakresie prewencji chorób dietozależnych, a także określenia zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne związane z chorobami dietozależnymi.

Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane również do projektowania działań profilaktycznych i edukacyjnych. Posłużą do identyfikacji żywieniowych i związanych z elementami stylu życia (np. aktywność fizyczna) czynników ryzyka zagrożenia zdrowia. Wykorzystywane będą w monitoringu prowadzonym przez organy Unii Europejskiej i opracowaniach Światowej Organizacji Zdrowia.

Badanie pozwoli na zidentyfikowanie występujących nierówności w zdrowiu zależnie od płci i regionu kraju oraz poznanie wiedzy badanej  populacji  o prawidłowym żywieniu i aktywności fizycznej

Badanie pozwoli na realizację następujących celów:

 • ocenę sposobu żywienia,
 • ocenę stanu odżywienia,
 • identyfikację czynników ryzyka zaburzenia stanu odżywienia,
 • ocenę poziomu aktywności fizycznej,
 • ocenę poziomu wiedzy żywieniowej,
 • określenie występowania nierówności w zdrowiu w ww. zakresie w badanej grupie.

Badanie ilościowe przeprowadzone zostanie na grupie minimum 2000 osób w wieku 19-64 lat (lub ich opiekunów w przypadku, gdy stan zdrowia nie pozwoli na realizację badania bezpośrednio ze wskazaną osobą). Wywiady realizowane będą przez profesjonalnych ankieterów w domach respondentów przy użyciu komputerów (technika CATI). Każdy respondent zostanie zbadany dwukrotnie. Odstęp między badaniami wyniesie minimum 3 dni. W okresie między wywiadami będzie prowadzony monitoring aktywności fizycznej.

Podczas  pierwszej wizyty zostaną przeprowadzone:

 • wywiad o spożyciu żywności w ciągu ostatnich 24-godz.,
 • skrócony wywiad częstości spożycia żywności,
 • wywiad oceniający wiedzę żywieniową,
 • badanie ciśnienia tętniczego,
 • pomiary antropometryczne,
 • wywiad IPAQ - ocena poziomu aktywności fizycznej,
 • instruktaż dot. stosowania urządzenia do pomiaru aktywności fizycznej,
 • Wydanie urządzeń do pomiaru aktywności fizycznej.

Badanie realizowane będzie przez okres 33 miesięcy, z przyjętymi założeniami na każdą porę roku (wiosna, lato, jesień, zima) będzie przypadało łącznie około 500 wywiadów (zrealizowanych w trakcie całego badania).

Próba ma  charakter losowy (probabilistyczny), co umożliwi wykorzystanie zebranych danych do estymacji wartości badanych parametrów w populacji. Przy jej doborze zostaną wykorzystane techniki mające na celu podniesienie poziomu reprezentatywności (dobór warstwowy) oraz zmniejszenie kosztów realizacji (dobór wiązkowy).

Badanie jakościowe zostanie przeprowadzone w ostatnim roku projektu, jako uzupełnienie części ilościowej projektu. Zostanie podzielone na dwie części: wywiady indywidualne (na grupie 40 osób) oraz wywiady grupowe (5 wywiadów po 6-8 uczestników). Badanie jakościowe posłuży między innymi do oceny wiedzy na temat odżywiania, a także określenia źródeł informacji i optymalnych kanałów komunikacji. Badania jakościowe będą pomocne również do bliższego poznania zachowań związanych z nawykami żywieniowymi, a także sposobu ich modyfikacji.