• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Regulamin zaliczania przedmiotów w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Wydział u Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

Na podstawie Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przyjętego uchwałą Nr 15 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2006, Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wprowadzonego na mocy Uchwały Senatu AM nr 22/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r., ujednoliconego Uchwałą Senatu WUM nr 27/2008 z dnia 12 maja 2008 oraz innych ogólnych przepisów prawa wprowadza się następujący regulamin zaliczania przedmiotów w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

 1. Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń i praktykach. Oznacza to, iż obecność na każdych zajęciach jest obowiązkowa (dotyczy to również wykładów!). Więcej niż jedna nieobecność, usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona, musi być zaliczona.
 2. Student obowiązany jest uczestniczyć osobiście we wszystkich zajęciach zgodnie z terminem wyznaczonym planem zajęć. W wyjątkowych przypadkach i zgłoszeniu przynajmniej na poprzedzających zajęciach, mając na względzie dobro studenta, prowadzący może zezwolić na zmianę terminu odbycia zajęć, jednak w miarę istniejących możliwości praktycznych.
 3. Spóźnienie na zajęcia przekraczające 15 minut upoważnia prowadzącego do odmowy prawa do uczestnictwa studenta w tych zajęciach. Studenci winni ponadto niezwłocznie informować osobę prowadzącą zajęcia o zaistnieniu obiektywnych przyczyn, nie leżących po ich stronie, które uniemożliwiają im punktualne przybycie na zajęcia. Jeżeli problem dotyczy organizacji zajęć wg siatki opracowanej przez dziekanat, należy również powiadomić odpowiednich pracowników dziekanatu, zanim odbędą się zajęcia!
 4. Zasada ustalonych planem terminów zajęć nie dotyczy studentów posiadających zgodę na indywidualny tok studiów. Student z indywidualnym tokiem studiów ma własny program i harmonogram zajęć opracowany przy współpracy z opiekunem i zatwierdzony przez dziekana na początku semestru, przedstawiony również prowadzącemu zajęcia.
 5. Dopuszczenie do sesji odbywa się na podstawie obecności na zajęciach oraz wykazania się merytoryczną wiedzą, zgodnie z obowiązującym w WUM regulaminem studiów.
 6. Jeśli jest niemożliwe odrobienie braku obecności na zajęciach ze względów organizacyjnych i praktycznych, wymagane jest niezwłoczne zaliczenie materiału, który był przedmiotem tych zajęć. Student powinien zaliczyć nieobecność, o ile to jest możliwe ze względu na terminarz zajęć i sposób realizacji, nie później niż na 2 tygodnie przed sesją egzaminacyjną.
 7. Sposób i termin zaliczenia materiału z opuszczonych zajęć należy uzgodnić z prowadzącym przedmiot i jeśli jest zasadne można zaliczyć u prowadzącego dane zajęcia.
 8. Student, w tym posiadający indywidualny tok studiów, ma obowiązek zaliczyć również nieobecności usprawiedliwione. Brak wyrównania zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, w tym również kontrolnych (kolokwia i sprawdziany), do końca danego semestru może spowodować nie dopuszczenie do sesji. Wyrównanie zaległości w terminie późniejszym wymaga zgody dziekana.
 9. Studenci mogą korzystać z konsultacji prowadzonych przez pracowników Zakładu. Każdy pracownik dydaktyczny podaje do wiadomości studentów czas i miejsce prowadzenia konsultacji
 10. Zaliczenie zajęć z danego przedmiotu na ocenę nie niższą niż dobrą upoważnia studenta do przystąpienia do egzaminu zerowego w dowolnym terminie, lecz nie później niż do czasu rozpoczęcia odpowiedniej sesji egzaminacyjnej.
 11. Student może w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych swoim dobrem i ekonomiką studiowania, wystąpić do dziekana i kierownika zakładu dydaktycznego z prośbą o zaliczenie przedmiotu na podstawie oficjalnego programu (sylabusa) i dowodów złożenie egzaminu z oceną nie niższą niż dobra (4) na innym kierunku studiów (niezależnie od uczelni). Opinia prowadzącego przedmiot w zakresie merytorycznym stanowi podstawę dla kierownika zakładu.
 12. Samodzielność pracy studenta na zajęciach kontrolnych i w przygotowaniu prac pisemnych, w tym licencjackiej i magisterskiej, stanowi szczególną troskę Uniwersytetu jako wyraz odpowiedzialności i kształtowania wysokiego poziomu kształcenia. Dlatego studentowi w zakresie wykorzystywania cudzych utworów i ich fragmentów w pracach nie wolno:
 • przywłaszczać sobie autorstwa albo wprowadzać w błąd co do autorstwa
 • rozpowszechniać bez podania twórcy cudzego utworu w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania
 • naruszać cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w żaden inny sposób
 • fałszować wyników badań naukowych albo dokonywać innego oszustwa naukowego,
  za co poza odpowiedzialnością dyscyplinarną Uniwersytetu grozi odpowiedzialność kama zgodnie z przepisami prawa. W przypadku prac pisemnych może to skutkować odrzuceniem danej pracy, pociągając za sobą brak zaliczenia tego przedmiotu.
 1.  W czasie ogłoszenia przez organy administracji rządowej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.). w życie wchodzą zalecenia dotyczące prowadzenia kształcenia przez Zakład stanowiące załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin podawany jest na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu i wywieszony na odpowiedniej tablicy dydaktycznej w Zakładzie.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu [pobierz plik PDF]